معرفی مدرسه / ساعت کاری

در سال تحصیلی 1395-1396 ساعت کاری مدرسه از 7:30 تا 14 می باشد و روزهای مدرسه از شنبه تا چهارشنبه است.

کلاس های فوق برنامه و تقویتی در روزهای پنج شنبه دایر می گردد