برنامه ها

اردوی دانش آموزان

 اردوی دانش آموزان پایه ششم

اردوی دانش آموزان

 اردوی دانش آموزان پایه دوم وسوم

اردوی دانش آموزان

اردوی دانش آموزان پایه پنجم

اردوی دانش آموزان

اردوی دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی

اردوی دانش آموزان

برنامه اردوی دانش آموزان