اخبار / اخبار مدرسه
فعالیت های نوروزی

توصیه های درسی نوروزی
 تمرین های زیر جهت باز خوانی و یادآوری داوطلبانه دانش آموزان با هدف یادآوری دروس خوانده شده  در ایام نوروز ارائه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

خانم قزوینی

 

 

آقای میررضاپور-فایل اول

 

آقای میررضاپور-فایل دوم

آقای میررضاپور-فایل سوم