اخبار / اخبار مدرسه
پیک آدینه18

     پایه دوم-خانم محبی و خانم کیوانی

 

     پایه ​سوم- خانم تقوایی

 

پایه سوم- خانم نوبهاری

 

پایه چهارم-خانم حبیبی

 

پایه پنجم-خانم یاحسینی

این هفته پیک آدینه ندارند

 

 

پایه پنجم-خانم سلیمی

 

 

پایه ششم-خانم قزوینی

 

 

پایه ششم-آقای میررضاپور

این هفته پیک آدینه ندارند​