اخبار / اخبار مدرسه
کارت حضور و غیاب

قابل توجه اولیا محترم پایه اول تا ششم
با توجه به توزیع کارت های ورود و خروج به دانش آموزان، در صورت استفاده از کارت توسط دانش آموز، پیامک ورود و خروج به شما(یکی از والدین) ارسال می گردد.
در صورت عدم ارسال پیامک به مدرسه اطلاع دهید.
دبستان آرمان دانش