اخبار / اخبار مدرسه
تیزهوشان

قابل توجه شرکت کنندگان کلاس های تیزهوشان
آخرین جلسه جمع بندی آموزشی تیزهوشان در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 از ساعت 9صبح الی 12:30 در مدرسه برگزار خواهد شد.
اولیاء محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا فرزندشان در این جلسه حضور بهم رسانند.
باتشکر