اخبار / اخبار مدرسه
عکس جمعی

*** قابل توجه اولیاء محترم تمامی پایه ها***
اولیای گرامی  با سلام و تبریک پیشاپیش سال نو روز شنبه مورخ 97/12/11 تهیه عکس یادگاری نوروز دانش آموزان انجام می گیرد.
عکس ها بصورت کلاسی خواهد بود و هزینه عکس جمعی به عهده مدرسه می باشد.
در صورت درخواست عکس انفرادی به ازای هرعکس سایز 18*13 مبلغ 100،000 ریال معادل ده هزار تومان می باشد.
توجه:
1-  لباس، دلخواه دانش آموز و مناسب مدرسه باشد.
2- دانش آموزان به هیچ وجه غیبت نداشته باشند.