اخبار / اخبار مدرسه
جلسات اولیاء و مربیان

قابل توجه اولیاء محترم تمامی پایه ها
حضور والدین گرامی در  جلسات اولیاء و مربیان الزامی می باشد.
*ضمنا انتخاب اعضای انجمن نیز در جلسات انجام می گیرد.
باتشکر