اخبار / اخبار مدرسه
قابل توجه اولیاء محترم

👇👇قابل توجه اولیاء محترم👇👇
فردا سه شنبه تاریخ 97/2/11 برنامه های آموزشی مدرسه دایر می باشد. لذا حضور کلیه دانش آموزان در ساعت معمول الزامی است و ساعت حرکت برای جشن ساعت 9:15 می باشد.