اخبار / اخبار مدرسه
دانش آموزان پایه اول و دوم

قابل توجه دانش آموزان پایه اول و دوم
فردا چهارشنبه 97/2/5 در ساعت اول آزمون مرآت برگزار می گردد.
 لطفا دانش آموزان بدون تاخیر در مدرسه حضور یابند.