اخبار / اخبار مدرسه
 اهدای جوایز به برندگان مسابقات اندیشه و چیستان