اخبار / اخبار مدرسه
عکس دسته جمعی دانش آموزان

* قابل توجه اولیاء محترم تمامی پایه ها*****
اولیای گرامی  با سلام و تبریک پیشاپیش سال نو برنامه تهیه عکس یادگاری دانش آموزان در مدرسه به شرح زیر می باشد:
-  تاریخ 96/12/20   پایه های پیش، اول، دوم و سوم
-   تاریخ 96/12/21  پایه های چهارم، پنجم و ششم
که عکس ها بصورت کلاسی خواهد بود و هزینه عکس جمعی به عهده مدرسه می باشد.
در صورت درخواست عکس انفرادی به ازای هرعکس سایز 21*16 مبلغ 200،000 ریال معادل بیست هزار تومان می باشد.
توجه:
1-  لباس، دلخواه دانش آموز و مناسب مدرسه باشد.
2-  پایه های اول و سوم روز دوشنبه ورزش خواهند داشت(به جای روز چهارشنبه). لباس مناسب ورزش فراموش نشود.
3-  پایه های چهارم و پنجم روز چهارشنبه ورزش خواهند داشت(به جای روز دوشنبه).لباس مناسب ورزش فراموش نشود.
* ضمنا دانش آموزان در روزهای اعلام شده به هیچ وجه غیبت نداشته باشند.*