اخبار / اخبار مدرسه
دسته عزاداری مدرسه آرمان دانش

صبح روز 29 مهر ماه سال 94 مصادف با هفتم محرم

 

 

دسته عزاداري دانش آموزان مدرسه غير دولتي آرمان دانش

 

 

به سوي مدرسه طوبي حرکت کرد و پس از بازگشت به مدرسه

 

 

در ايستگاه صلواتي از عزاداران پذيرايي شد.

 

 

khjkkjjد4444444