اخبار مدرسه

اطلاعیه

اطلاعیه تیزهوشان

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه پنجم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه پنجم

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه چهارم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه چهارم

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه سوم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه سوم

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه دوم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه دوم

جشن یادگیری

جشن یادگیری پایه اول

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه اول

گلگشت

برنامه گردشگری

اهداء تقدیرنامه

اهداء تقدیرنامه به نفرات برتر مسابقات مدرسه ای

تاریخ دریافت کارنامه و جشن یادگیری تمامی پایه ها

تاریخ دریافت کارنامه و جشن یادگیری