اخبار مدرسه

پیک آدینه8

پیک آدینه8

اهدا 14هزار صلوات

میلاد پیامبر

پیک آدینه7

پیک آدینه7

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

روز دانش آموز

روز دانش آموز

پیک آدینه6

پیک آدینه6

شورای دانش آموزی

انتخابات شورا

پیک آدینه5

پیک آدینه5

پیک آدینه4

پیک آدینه4

بیمه دانش آموزان

کارت بیمه حوادث

اربعین حسینی

مراسم اربعین

پیک آدینه3

پیک آدینه3

آشنایی با حرفه و هنر

پای صحبت بزرگترها

مراسم روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

پیک آدینه2

پیک آدینه2