اخبار / پوشه کار
مراسم مداحی دانش آموزان

امروز دوشنبه 94/7/27 مراسم مداحي توسط دانش آموزان 

اميرعلي اسدي و صالح گوهري

برگزار شد.

 

 

زببردرس