معرفی مدرسه / تاریخچه

عنوان های کسب شده مدرسه به شرح زیر می باشد:

سال تحصیلی 1394-1395
نفر اول مسابقه قرائت در آموزش و پرورش منطقه 5

نفر  اول مسابقه نویسنده کوچک در آموزش و پرورش منطقه 5

نفر دوم مسابقه حفظ قرآن در آموزش و پرورش منطقه 5

دو نفر برگزیده از دبستان آرمان دانش در مدرسه نمونه دولتی

دو نفر برگزیده از دبستان آرمان دانش در مدرسه تیزهوشان