جشن آزمون

جشن آزمون کلاس پنجم

کلاس پنجم با همت خانم حیدری آموزگار پایه پنجم اولین جشن آزمون خود را در آذرماه برگزار کرد.

جشنازمون کلاس 3/1

جشنازمون کلاس 3/1

جشنازمون کلاس 5/1

جشنازمون کلاس 5/1

جشنازمون کلاس 3/2

جشنازمون کلاس 3/2

جشن آزمون کلاس 4/2

جشن آزمون کلاس 4/2