معرفی کتاب

معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»

نویسنده: وین دایر- کریسینا تریسی

مترجم: مهرک میراب زاده

کتابی برای توانمند سازی کودکان

 

معرفی کتاب « حرف بزنم، جیغ نزنم»

حرف بزنم، جیغ نزنم(مقابله با هیجانات) 

سروده: مریم اسلامی، زهرا موسوی

تصویرگر:نسیم بهاری

 

معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»

با گفت و گو مشکل را حل کنیم

نویسنده: چری جی . مینرز

ترجمه فرزانه کریمی

با هم بودن را یاد بگیریم 9

معرفی شده در کتاب نامه رشد آموزش و پرورش

با پیشنهادهایی عملی برای بزرگ ترها

معرفی کتاب 3_به من دست نزن_

به من دست نزن

نویسنده مارسی ابوف

ترجمه: دکتر حمید علیزاده

 

معرفی کتاب وقتی می ترسیم

وقتی می ترسیم

معرفی شده در کتاب نامه رشد آموزش و پرورش

با پیشنهادهایی عملی برای بزرگ ترها

نویسنده: چری جی.مینرز

ترجمه: فرزانه کریمی